-->

آنالیز پیشرفتۀ خطای اتصال کوتاه

تاریخ درج: 14 تیر 1400

آنالیز پیشرفتۀ خطای اتصال کوتاه

آنالیز پیشرفتۀ خطای اتصال کوتاه

نویسنده: محسن خالقی (فارغ التحصیل شریف)- امید توری

تعداد صفحات: 448 صفحه

تاریخ انتشار: 1399

قيمت اصلي: 90.000 تومان

قيمت با تخفيف: 81.000  تومان (10 درصد تخفیف برای فارغ ­التحصیلان شریف) 

درباره کتاب:

 این کتاب ﻳﻚ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﺎ روﻳﻜـﺮد ﺣـﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﺮق ﺷﺎﻏﻞ در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﺷﺒﻜﻪ ﻫـﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜی ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻣیتوان به ﺟﺮات اذﻋﺎن ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ و اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﻛﺘـﺎب  می ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﻬﻨﺪسی ﻣﻄﻠﻮب در ﻣﺒﺤﺚ ﺧﻄﺎي اﺗﺼﺎلﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘــﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق (ﮔﺮاﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﺗﻜﻨﻴک/ ﻓﺸﺎرﻗﻮي/ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ/ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ/ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان) اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. .از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ روشﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗـﺎﻛﻨﻮن اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﻪ دﻻﻳـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ (از جمله سختی روش در انجام محاسبات، طولانی بودن، محدود بودن روش و غیره) ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و ﻛﺎراﻳﻲ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺻـﻮرت دﺳـﺘﻲ و ﺳـﺮﻳﻊ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﻲ را اﻧﺠﺎم داد. در اﻳﻦ اﺛﺮ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﺘﻮدﻟﻮژي تحلیل و  ﺑﺎ اراﺋﻪ روش ﻫـﺎي آﺳﺎن ﻳﻚ ﻣﺤﺎﺳبه ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺪازه ي ﺧﻄﺎي اﺗﺼﺎﻟﻲ را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﺑﺰﻧـﺪ. رﻫﻴﺎﻓـﺖ دﻳﮕـﺮ در اﻳـﻦ کتاب آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺗﺼﺎلﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺎورﻓﻜﺘﻮري (دﻳﮕﺴﺎﻳﻠﻨﺖ ﻧﺴﺨﻪ /ورژن 2019 ) بوده که از جمله معتبرترین و ﻗﻮيﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در دﻧﻴﺎ در زﻣﻴﻨﻪي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از اوﻟﻮیت های اﺻﻠﻲ و اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﺷـﺒﻴﻪﺳـﺎزي، ﻣﺪﻟﺴـﺎزي و ﺗﺤﻠﻴـﻞ دﻗﻴـﻖ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ ﻣﻮج ﻫـﺎ و داد ه ﻫـﺎي ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه ي زﻣـﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺒﺎت ﻫﺎ و ﻓﺎﻟﺖ رﻳﻜﻮردرﻫﺎي رﻟﻪ ﻫﺎي دﻳﺴﺘﺎﻧﺲ در ﺷﺒﻜﻪي اﻧﺘﻘﺎل واﻗﻌـﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷﺪ.

ارتباط با ما

 

 

 
تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان انجمن فارغ التحصیلان  15
(+98 21) 66085860
 (+98 21) 66164490-2
  (+98 910) 8468041

66085866  
3000101151  
[email protected]  
https://telegram.me/AlumSharif  
پیوندهای مفید

 

آخرین نظرات

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree