اعلانات

پيام تبريك رئيس دانشگاه به دبيركل جديد انجمن

پيام تبريك زير اخيراً توسط اقاي دكتر رضا روستا آزاد رئيس دانشگاه براي دبير كل انجمن ارسال شده كه  عيناً درج مي شود.

نخستين كنفرانس فارغ‌التحصيلان شريف برگزار مي‌شود

اولين نشست تخصصي تجارب و دستاوردهاي چهل‌ساله فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف در روز هجدهم مهرماه 1392 در دانشگاه شريف برگزار شد. اين نشست در خلال جشن چهلمين سال فارغ‌التحصيلي دوره چهارمي‌ها برگزار و در آن 16 سخنراني توسط فارغ‌التحصيلان دوره اول تا چهارم ارايه شد.

ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﻳﯽ ﻓﺎﺭﻍ‌ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ده‌ساله اخير ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﻳﻰ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ 10 ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.به ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺿﻤﻦ ﻋﺮﺽ ﺧﻴﺮ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻯ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

فراخوان مشاركت در نخستين كنفرانس سالانه دانشگاه شريف

نخستين كنفرانس سالانه فارغ‌التحصيلان دانشگاه شريف براي عموم دوره‌هاي دانشگاه در روزهاي 23 و 24 مهرماه در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي‌شود. اين كنفرانس بر اساس تجربيات قبلي انجمن در برگزاري «كنفرانس بررسي روندهاي توسعه صنايع و علوم در ايران و جهان» در جزيره كيش در دي ماه 1384 و «نشست تخصصي تجارب و دستاوردهاي چهل ساله فارغ‌التحصيلان» در مهرماه 1392 برنامه ريزي شده است.

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺷﺮﻳﻒ

اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻣﺴﺎل ﻛﻨﻔﺮاﻧس سالانه‌اي با ﻋﻨﻮان ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ زﻳﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ:1-  ﺗﺠﺪﻳﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه 2-  ﻫﻢ‌اﻧﺪﻳﺸﻲ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ اﻳﺮان در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻋﻠﻤﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي  3-  ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن.

گردهمايي فارغ التحصيلان دهه اخير دانشگاه صنعتي شريف

 همايش سه روزه  «دانشگاه شريف و اقتصاد دانش بنيان» از روز سه شنبه 30 ارديبهشت تا پنجشنبه يكم خرداد 1393 در دانشگاه صنعتي شريف برگزار خواهد شد.در اين راستا و با هدف برقراري ارتباط مستمر و فعال فارغ‌التحصیلان با دانشگاه، مراسم اختتاميه اين همايش اختصاص به برگزاري گردهمايي فارغ‌التحصيلان دهه اخير دانشگاه دارد كه  در غروب روز پنجشنبه اول خردادماه  از ساعت 16 تا 21 در سالن تربيت بدني غلامرضا جباري دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي‌شود.

ارتباط با ما

 

 

 
تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان انجمن فارغ التحصیلان  15
(+98 21) 66085860
 (+98 21) 66164490-2
  (+98 910) 8468041

66085866  
3000101151  
[email protected]  
https://telegram.me/AlumSharif  
پیوندهای مفید

 

آخرین نظرات

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree