SJ TheDaily - шаблон joomla Форекс
-->

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺷﺮﻳﻒ

تاریخ درج: 22 خرداد 1393

اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻣﺴﺎل ﻛﻨﻔﺮاﻧس سالانه‌اي با ﻋﻨﻮان ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ زﻳﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ:1-  ﺗﺠﺪﻳﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه 2-  ﻫﻢ‌اﻧﺪﻳﺸﻲ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ اﻳﺮان در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻋﻠﻤﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي  3-  ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن.

در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ در روزﻫﺎي ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ، 23 و 24 ﻣﻬﺮ 93 معادل 15 و 16 اكتبر 2014 (درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺟﺸﻦ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﻴلي دوره ﭘﻨﺠﻤﻲﻫﺎ در روز ﺟﻤﻌﻪ 25 ﻣﻬﺮ) ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﺴﺎل داراي ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻌﺪادي زﻳﺮ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ:

A ﻣﻌﺮﻓﻲ دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺷﺮﻳﻒ

A.1- دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺻﻨﻌﺘﻲ

A.2- دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي

A.3- دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ

A.4- دﺳﺖ آوردﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ

A.5- دﺳﺖ آوردﻫﺎي دﻳﮕﺮ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ادﺑﻲ، ورزﺷﻲ، ﻫﻨﺮي و ﻏﻴﺮه

.B ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺿﺮوري داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎرآﻣﺪ در دﻧﻴﺎي ﻧﻮ

B.1- رﺳﺎﻟﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺪام اﺳﺖ: آﻣﻮزش ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ و ﻣﺒﺎدي ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ آﻣﺎده ﻛﺮدن اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺸﺨﺺ؟

B.2- ﺑرﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪاي

B.3- ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻧﻮآوري و اﺑﺘﻜﺎرات (National System of Innovations)

B.4- اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎه

B.5- آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن

B.6- ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي اﻗﻤﺎري داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن

B.7- راﻫﻜﺎر در ﻗﺒﺎل ﻣﺸﻜﻞ ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ

B.8- آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي در داﻧﺸﮕﺎه

B.9- ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪاي و درآﻣﺪي داﻧﺸﮕﺎه

.C ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر

C.1- ﺑﺤﺮان ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﺸﻮر

C.2- ﺑﺤﺮان آب و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر

C.3- اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮر

C.4- اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي

C.5- ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎري اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺻﻼح آن

C.6- ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ و ﻫﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ

C.7- ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮب

C.8- ﻧﻘﺶ ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

C.9- ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺧﺮوج از رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻜﺎري

ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ دو روزه اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎي زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

- ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻳﺎ دﻋﻮت ﺷﺪه

- اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت

- اراﺋﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ(Poster Session)

- ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه

- ﻣﻴﺰﮔﺮدﻫﺎ

- ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻮازي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎي ﺧﻮد

اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن

ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردي ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺮﻳﻒ اﺧﺘﺼﺎص دارد. ﻣﻨﻈﻮر از اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺮﻳﻒ در اﻳﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

1-  ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎه در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻄﻮح ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ (ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ) ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮي

2-  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻨﻮﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه

3-  اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻛﻨﻮﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه

 *ﻣﻨﻈﻮر از داﻧﺸﮕﺎه، ﭘﺮدﻳﺲ اﺻﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ در ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.

زﺑﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ

زﺑﺎن اﺻﻠﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ. اﻣﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮردي ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﻨﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه) اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.

ﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻢداﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن

ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺮﻳﻒ دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ روشهاي زﻳﺮ در ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻮﻓﻖ اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ مشاركت ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:

اﻟﻒ. اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻫﻢداﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ و زﻳﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎي آن ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ارسال و ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻻت ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ، ﺷﻤﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ (Extended Abstract) ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد را در 500 ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻬﻢ و دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ارﺳﺎل ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻳﺎ upload ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در وﺑﮕﺎه ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ آدرس http://conf.alumsharif.org اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﻳﺎ template ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ و ﻓﺎﻳﻞﻫﺎي دﻳﮕﺮ در وﺑﮕﺎه ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻗﺮار دارد.

ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻼﺻﻪﻫﺎي ارﺳﺎل ﺷﺪه، ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ از اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ:

- اراﺋﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ: ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

- اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﺘﺮ: ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺧﻼﺻﻪﻫﺎي ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.

اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻳﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه زﻳﺮ در وﺑﮕﺎه ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻮد.

ب. ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ اراﺋﻪ دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺬﻛﻮر در ذﻳﻞ ﻣﺤﻮر A ( دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن) اﻫﺘﻤﺎم ورزﻧﺪ.

ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه را ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه زﻳﺮ در وﺑﮕﺎه ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ج. اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻓﺮاد

ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﻴﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، از ﺟﻤﻠﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و دﻋﻮت از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ذﻳﺼﻼح ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه، ﻳﺎري ﻛﻨﻴﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن (ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺮﻳﻒ) ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺧﻮر و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮد در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﻏﻨﺎي آن ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ و ﻳﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪه دﻳﮕﺮي دارﻳﺪ، ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ار ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻓﺮم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﺑﺎرﮔﻴﺮي آن ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺮر در وﺑﮕﺎه ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

زﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻬﻢ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ                                   24-23/7/93

ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻘﺎﻻت                      15/4/93

ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎرﮔﻴﺮي درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه             15/4/93

ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺮم اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد                               15/4/93

اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت                            10/5/93

ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻت                             21/6/93

اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺮﻳﻒ و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻣﺴﺎل ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺷﺎﻟﻮده اي اﺳﺘﻮار ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪي ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﻢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارتباط با ما

 

 

 
تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان انجمن فارغ التحصیلان  15
(+98 21) 66085860
 (+98 21) 66164490-2
  (+98 910) 8468041

66085866  
3000101151  
[email protected]  
https://telegram.me/AlumSharif  

 

آخرین نظرات

tehrandigi.com
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree